KVKK AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

ARSİS MÜHENDİSLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.(www.arsismuhendislik.com.tr) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi gereği gerçekleştirmekle yükümlü olduğumuz aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

ARSİS MÜHENDİSLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. (www.arsismuhendislik.com.tr) , işbu metni yürürlükteki mevzuat uyarınca her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

1-) Veri Sorumlusunun Kimliği Nedir?

Veri Sorumlusu, “Halkapınar Mahallesi 1443 Sokak / No:3 Keremoğlu İş Merkezi Konak / İZMİR ” adresinde faaliyet gösteren  ARSİS MÜHENDİSLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.’ dir.

2) Kişisel Verilerin Toplanmasındaki Yöntemler Nedir?

Kişisel verileriniz alışveriş yapmak maksadıyla www.arsismuhendislik.com.trdomain isimli web sitemize (“Site”) üye olduğunuzda veya Site’yi üye olmaksızın kullandığınızda,www.arsismuhendislik.com.tr’ya ait herhangi bir formu doldurduğunuzda, www.arsismuhendislik.com.tr’dan herhangi bir ürün satın aldığınızda, www.arsismuhendislik.com.trile hizmetlerimiz ile ilgili iletişime geçtiğinizde toplanmakta ve muhafaza edilmektedir.

3) Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amacı ve Toplanmasının Hukuki Sebepleri Nelerdir?

3.1. ARSİS MÜHENDİSLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.(www.arsismuhendislik.com.tr), kişisel verilerinizi KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının c bendinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

Ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesine aracılık etmek ve ödemeleri tahsil etmek,
Satın aldığınız ürünlerin tarafınıza gönderilmesini sağlamak,
Tarafınıza fatura kesmek, faturayı göndermek,
Alışveriş işlemlerinin ilgili teslimat ve benzeri süreçlerini gerçekleştirebilmek,
Müşteri hizmetleri kapsamında pazarlama hariç olmak üzere her türlü ihtiyacı karşılamak, harcama ve kimlik teyitleri ile ücret iadelerini gerçekleştirmek, alışveriş ve web site kullanımına ilişkin her türlü uyuşmazlığı çözebilmek,
Alışverişlere ilişkin bir uyuşmazlık olması durumunda ilgili uyuşmazlıklara yönelik hak sahiplerini belirleyebilmek.
3.2. ARSİS MÜHENDİSLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.(www.arsismuhendislik.com.tr), kişisel verilerinizi KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasının a ve ç bendinde belirtilen “Kanunlarda (5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin DüzenlenmesiHakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun) açıkça öngörülmesi” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

Resmi kurumlardan gelen talepleri yerine getirebilmek,
Elektronik ticarete ilişkin işlemleri kanuna uygun olarak yürütebilmek,
Tüketici mevzuatı kapsamındaki süreçleri yürürlükteki mevzuata uygun yürütebilmek
Site’deki işlem güvenliğini takip edebilmek için log, IP ve trafik kayıtlarını tutabilmek
3.3. ARSİS MÜHENDİSLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.(www.arsismuhendislik.com.tr), kişisel verilerinizi KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasının e bendinde belirtilen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

Site kullanımı boyunca herhangi bir şekilde uyuşmazlık meydana gelmesi durumunda ilgili hak sahiplerinin tespiti ve ispat araçlarının teminini sağlayabilmek.
3.4. ARSİS MÜHENDİSLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.(www.arsismuhendislik.com.tr), kişisel verilerinizi KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

Hile veya dolandırıcılık teşkil eden, güvenlik ihlali oluşturan veya şüpheli ya da hukuka aykırı olabilecek faaliyetleri önlemek, tespit etmek, en aza indirmek ve soruşturmak,
Alışveriş kayıtlarını tutabilmek,
Site üzerinde faaliyet gösteren riskli üyeleri tespit edebilmek ve satıcıların üyelik ve ürünlerinin kontrolünü yapabilmek,
Site’de yer alan içerik dolayısıyla gündeme gelen herhangi bir uyuşmazlığı çözümleyebilmek.
3.5. ARSİS MÜHENDİSLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.(www.arsismuhendislik.com.tr) , kişisel verilerinizi açık rıza verdiğiniz takdirde de kullanabilmektedir. Bu çerçevede aşağıdaki amaçlara dayanarak veri işleme faaliyeti gerçekleştirilebilmektedir:

Site’de alışveriş yapabilmeniz,
İletişim bilgilerinizin işlenmesi suretiyle kupon, indirim ve özel promosyonlar sunmak, anketler veya soru formları ile görüşlerinizi öğrenmek için e-posta, telefon, SMS veya posta ile sizinle iletişime geçmek,
İletişim tercihlerinize dayalı olarak, hedeflenmiş pazarlama ve hedefleme yapılarak pazarlama amaçlı ve promosyonlu teklifler sunmak,
Üçüncü kişiler tarafından çerezler aracılığıyla pazarlama faaliyetinde bulunulmasını mümkün kılmak. Detaylı bilgi için Çerez Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.
Açık rıza vermiş olduğunuz durumlarda açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Bunun için bizimle info@arsismuhendislik.com.tr adresine mail atarak iletişime geçebilirsiniz.

4) Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

ARSİS MÜHENDİSLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.(www.arsismuhendislik.com.tr) , KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu kapsamda işlenen Üye Müşteri/Misafir Müşteri verileri ve satın alınan ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisi, kargo/nakliyat şirketi ile paylaşılmaktadır. Adına fatura tanzim edilecek kişi bilgisi faturanın ilgili kişiye gönderimi amacıyla kargo/nakliyat şirketi ile paylaşılmaktadır.

Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ait cep telefonu numarası ve/veya e-posta adresi; ilgili kişinin açık rıza sunması ön şartıyla ticari elektronik ileti onayına istinaden alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile paylaşılmaktadır.

Mahkeme celbi, mahkeme kararı veya esas itibarıyla bunlara benzer bir kararın varlığı halinde veya muhtemel bir fiziki zarar veya finansal kaybı önlemek ya da şüphelenilen bir yasadışı faaliyeti bildirmek için iyi niyetli bir şekilde gerekli olduğunu düşünmemiz halinde kişisel verileri yasal işlemlere müdahil olan üçüncü taraflarla ve hukuk bürosuyla da paylaşabiliriz.

Başta 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik olmak üzere yürürlükteki yasal düzenlemeler uyarınca kişisel verilerinizi öngörülen yetkili merciler (mahkemeler, savcılıklar, icra müdürlükleri gibi) ile paylaşmakla yükümlü olduğumuzu ayrıca hatırlatmak isteriz.

5) Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, Şirket tarafından kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Şirket, Kanun’a uygun bir biçimde, doğması muhtemel herhangi bir uyuşmazlık kapsamında kullanılmak üzere ilgili mevzuat ile belirlenmiş olan zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri muhafaza edebilecektir. Bu durumda muhafaza edilen kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman erişim sağlanmaktadır.

6) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklarınız

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

İşlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlenmişse bilgi talep etme,
İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını haiz bulunmaktasınız.
Bu hakları, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca kullanabilirsiniz. Haklarınızı kullanmak istediğinizde bize; info@arsismuhendislik.com.tr adresine mail göndermek suretiyle ulaşabilirsiniz.

 

ARSİS MÜHENDİSLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. (www.arsismuhendislik.com.tr) ’nun işbu Aydınlatma Metni’ni, iş gereksinimleri, kanuni gereksinimler doğması halinde tek taraflı olarak güncelleme hakkı saklıdır. Bu metnin en güncel haline ulaşmak için ana sayfamızı düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.